חיפוש

תקנון ותנאי שימוש

גולש יקר, אנא קרא את תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר בעיון לפני גלישה ושימוש בו – מטרתם, להבהיר לך את תנאי השימוש והמדיניות הנהוגה באתר, לרבות אופן השימוש של מפעילי האתר במידע, איסופו ושימושיו.

בעצם הגלישה באתר, או השימוש בו, הגולש מאשר שקרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והוא מסכים להם, ללא תנאי או סייג, ומובהר כי אלו יחולו עליו ויחייבו אותו. אם הגולש אינו מעוניין כי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו עליו, אזי הוא אינו רשאי לגלוש ו/או להשתמש באתר.

הפרשנות:

בתקנון זה, לביטויים אלו תהיה המשמעות שלהלן:

“התקנון” – תקנון זה כפי שמופיע להלן, וכפי שישונה מעת לעת בהתאם לצורך ו/או שיקול דעתה של הסיעה.

“האתר” – אתר האינטרנט https: municity.co.il  ודף הפייסבוק ‘ https://www.facebook.com/yitzhaklev15‘ ו/או כל אתר/דף אינטרנט אחר הקשור לאיציק לב ולסיעת "לדרך ארץ" (ע”פ השינויים הנדרשים).

“תנאי שימוש” – בהתאם לקבוע בתקנון זה והוראות הדין.

“מדיניות פרטיות” – כפי שמצורפת להלן: מדיניות פרטיות והמהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

כללי:

מנהלי האתר יהיו רשאים לשנות, או לעדכן את התקנון מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת.
כל האמור באתר ובתקנון זה, מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
בכל מקום בו מופיע בתקנון זה המונח “מנהלי האתר” הכוונה גם ל”איציק לב, לסיעה ולמנהל אתר שאושר”.

האתר והמשתמש בו:

הסיעה הינה הבעלים הבלעדי של התכנים המופיעים באתר.
הזכויות לשימוש בכתובת האתר שמורה לסיעה בלבד.

אתר אינטרנט זה הינו בבעלות וניהול הסיעה. האתר נועד להצגת פעילותה של הסיעה, יעדיה, מטרותיה והתפקדות לתנועה ככל שהדבר יתאפשר בהתאם להחלטות הסיעה. כל שימוש שייעשה באתר האינטרנט על ידי הגולש, לרבות מתן תרומות והתפקדות, ככל שהדבר יתאפשר בעתיד, והכל בהתאם לשיקול דעת הסיעה, מהווה את הסכמתו של המשתמש בו לנהוג בכפוף לתקנון זה ולפיו. כמו כן, משמש האתר כפלטפורמת תקשורת והעברת מסרים מקוונת מטעם הסיעה .

ייתכן כי חלק מהיישומים ו/או השירותים הניתנים באתר יינתנו לחברי סיעה ו/או חברים מורשים בלבד, לרבות כתיבת תגובות בפורומים, העלאת תכנים לפרסום באתר ועוד. מובהר ומוסכם כי כל העלאת תוכן על ידי מורשים תתבצע בהתאם לכל דין, לרבות חוק איסור לשון הרע.

הרשמה לאתר ומילוי פרטים:

לצורך שימוש פעיל באתר כאמור לעיל, תידרש הרשמה בה יידרשו פרטים אישיים ודרכי התקשרות.

הרשמה לאתר מהווה הסכמה מלאה לתקנון זה, מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה הקבועים בו.

הרשמה לאתר מהווה הסכמה מוחלטת ומלאה לקבלת מידע, לרבות מידע פרסומי ושיווקי, בהתאם לכל דין. מובהר בזאת כי הרשמה לאתר מהווה הסכמה ליצירת קשר מטעם הסיעה לכל צורך שהוא, לרבות מחקרים, שאלונים, הזמנה לאירועים וכל חלק אחר מפעילות הסיעה, כמו גם מתן הסכמה לקבלת כל חומר מעבודתה השוטפת של הסיעה ו/או חומר תעמולתי אחר, לרבות בתקופת בחירות.

כל משתמש נדרש למלא את הפרטים המתבקשים באופן מלא ומדויק. מילוי פרטים כוזבים בעמודי האתר לרבות: טופס תרומה, טופס התפקדות, או מתן פרטים שגויים בזדון מהווים עבירה פלילית. תורם או גולש, שיעבור עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

הסיעה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי מי מהמשתמשים באתר, או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה הבלעדית.

חסיון ופרטי הנרשמים:

הסיעה ו/או מנהלי האתר לא יעבירו את פרטי המשתמשים הרשומים באתר לגורמים חיצוניים, למעט אם יידרשו לכך בעקבות עילה הקבועה בחוק או בשל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 1. בעקבות הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הפרה של הוראה מהוראותיה המפורשות של הסיעה.
  2. בעקבות שימוש באתר לצורך הוצאת דיבה של גורם כלשהו ו/או התחזות ו/או הפרת חובת הפרטיות ו/או העלבת
  3. עובד ציבור וכן כל שימוש אחר הסותר הוראה מהוראות החוק.
  4. הוראת משטרה או צו בית משפט המורה לסיעה למסור מידע אודות משתמש.
  5. החלטה מפורשת מטעם מוסדות הסיעה בעניין.
  6. ככל ואתר הסיעה ישתלב ו/או יתמזג עם אתר או עם גורם אחר.
  7. ככל ותהיינה מחלוקות משפטיות בין המשתמש לסיעה אשר תגענה לבירור מול גורם שלישי כלשהו.
  8. בשל פעילות של האתר אשר דורשת העברת מידע, בצורה מאובטחת, של משתמשיו.

אחריות ומידע:

מובהר בזאת כי כל משתמש, או גולש, באתר הינם האחראיים הבלעדיים לכל פרסום ו/או שימוש ו/או שירות בהם הם יעשו שימוש באתר. ככל ומי מגולשי האתר ו/או חברי הסיעה יפרסם פרסום באתר ו/או בפורום ו/או בתגובות שיעלה כדי עבירה על פי דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: שמירה על הפרטיות, ו/או הפרת חוקי לשון הרע, ו/או שמירה על מאגרי מידע, ו/או פרסום חומר שיווקי אסור, ו/או פרסום פוגעני, הם יהיו האחראים הבלעדיים על הפרסום ו/או כיתוב ו/או התגובה. הסיעה לא תהא אחראית על פרסום של חברים ו/או גולשים אשר יבקשו לפרסם ו/או להעלות תגובה בפורום תגובות ו/או בתגובות לפרסום הן באתר הסיעה והן באתרים של רשתות חברתיות אשר יקושרו על ידי האתר.

הסיעה שומרת לעצמה את הזכות והאפשרות להסיר כל תוכן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, שיהווה פגיעה במדינת ישראל ו/או בעירייה ו/או בסיעה ו/או בחבריה ו/או במי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או כל פרסום פוגע אחר וזאת מבלי שלמי ממשתמשי האתר, בכל דרך, תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה.

אבטחת מידע:

מנהלי האתר יפעלו על מנת לשמור על המידע האישי שברשותם, וזאת ברמת האבטחה הנדרשת ע”פ חוק או מעבר לכך. אולם מובהר בזאת כי מנהלי האתר ו/או הסיעה אינם אחראים לכל מידע אשר יישלח באמצעות האתר, וכן אינם אחראים לכל נזק ו/או הפרה ככל ותתרחש תקלה בתחום אבטחת המידע שאינה תלויה בסיעה כאמור

השימוש באתר ובתוכנו:

 1. הגולש רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבל הגולש את הסכמתם המפורשת של מפעילי האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן).
 2. תכני האתר בין אם נוצרו על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ובין אם על-ידי מי מהמשתמשים באתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל ביטוי בכתב, בסימן, בקול, בתמונה, בווידאו (להלן:”תכני האתר“) נועדו אך ורק לשימוש פרטי ואישי של המשתמשים והסיעה בלבד. אין לעשות באתר ו/או באיזה מתכני האתר ו/או בחלקם שימוש מסחרי כלשהו, או כל שימוש אחר שאינו לצרכים פרטיים בין אם למטרות רווח ובין שלא למטרות רווח.
 3. אין להפיץ, להעתיק להעביר, לשכפל, לשנות, להציג מחדש, לשחזר, לשדר, לפרסם, למכור, להעניק רישיון שימוש ו/או לעשות כל שימוש דומה או אחר באתר ו/או בתכני האתר או בחלקם.
 4. הגלישה ו/או השימוש באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר עם גלישה ו/או שימוש באתר ו/או ביחס לתכנים הכלולים בו והועלו על ידי מי מהמשתתפים לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, תגובות, התבטאויות, המלצות, סרטונים, קטעי שמע, וכדומה המועלים על-ידי המשתמשים, וכן קישורים (לינקים) ו/או קבצי מחשב המצורפים לתכנים כאמור. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נוקטים בכל עמדה בקשר לתכנים המועלים לאתר על-ידי מי מהמשתמשים ואינם תומכים ו/או מזדהים עם תוכן הכלול באתר המועלה על-ידי המשתמשים. כל הסתמכות על איזה מתכני האתר, הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 5. כל התכנים הכלולים באתר מוצגים כמות שהם.(AS IS) מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות לטעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים באתר. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר להפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי משתמשים. מובהר בזאת כי גם אם הסיעה תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי לקיים פיקוח על תכנים באתר, אין בפיקוח כאמור כדי להטיל אחריות כלשהי על הסיעה ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בשל פגיעה ו/או נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשי האתר ו/או כל צד שלישי.
 6. המשתמש מסכים כי מנהלי האתר יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי, לחסום את גישתו לאתר ו/או יישומים אחרים שלו, כולו או בחלקו, ו/או להגביל את השימוש באתר, כמו גם להסיר/להגביל/לשנות כל תוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמש וזאת ללא כל צורך בהודעה ו/או הסבר כלשהו, הכל על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 7. מובהר בזאת כי באתר עשויים להיכלל מעת לעת קישורים (לינקים) לאתרים אחרים. אין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מתחייבים כי כל הקישורים שיימצאו באתר מעת לעת יהיו תקינים. כמו כן מובהר, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות בקשר עם התכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/ או כל נזק שייגרם כתוצאה ישירה ו/או עקיפה עם השימוש בהם. קיומו של קישור באתר אינו בבחינת המלצה על האתר המקושר או אישור שהמידע באתרים המקושרים הינו נכון, מעודכן ו/או חוקי.
 8. המשתמש מתחייב שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו ו/או לשירותים הניתנים בו בכל דרך לרבות אך מבלי לגרוע בכלליות האמור:
 •  להעלות לאתר תוכנות ו/או קבצי או יישומי מחשב מזיקים ו/או פוגעניים.
 •  להתערב או לשנות את הקוד המקורי של האתר ו/או את קבצי המקור של האתר ו/או של תכני האתר.
 •  לערוך שינויים טכנולוגיים כלשהם באתר ו/או בתכני האתר ו/או בכל מידע/יישום ו/או שירות אחר המצוי באתר לרבות אמצעי האבטחה באתר.
 •  להשתמש באתר למטרות לא חוקיות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרה של זכויות קניין רוחני, הגנת מידע ופרטיות.
 •  להתחזות לאדם או ישות אחרים, לטעון בשקר כי הנו קשור לאדם או ישות, לזייף חתימה אלקטרונית של אדם, לתאר בצורה מסולפת את המקור, הזהות או מידע המועברים דרך האתר או לבצע כל פעולת נוכלות דומה.
 •  להעלות לאתר תוכנות ו/או קבצי או יישומי מחשב מזיקים ו/או פוגעניים.

   

 1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל תוכן אשר יעלה המשתמש לאתר אינו ולא יהיה תוכן בוטה, פוגעני, מעליב, עוין, מאיים, שיקרי, גס, אלים, דוחה, לא חוקי ו/או לא ראוי (להלן: “תוכן אסור“) ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל (1) תוכן הכולל או המהווה איום, הסתה, המרדה, השמצה, הוצאת דיבה, לשון הרע ו/או התבטאות גזענית או מפלה כלשהי; (2) תוכן הכולל חשיפה של מי שהינם קטינים ללא הסכמתם והסכמת הוריהם או האחראים עליהם ו/או תוכן המציג קטין באופן מבזה ו/או מנוצל ו/או פוגעני אחר ו/או מידע ופרטים כלשהם לגבי קטינים בניגוד להוראות הדין (3) תוכן הכולל פרסומת סמויה או גלויה, קידום מכירות ו/או מידע מסחרי אחר כלשהו ו/או קידום עניינים של ארגון או גוף כלשהו בין אם למטרת רווח ובין אם לאו (4) תוכן המהווה הפרה של הוראות הצנזורה ו/או כל פרסום אסור אחר על-פי כל דין (5) תוכן המפר ו/או פוגע בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי ו/או מפר סודות מסחריים או חובות אמון של צד שלישי (6) תוכן גס/פורנוגרפי הכולל התבטאות ו/או תמונה ו/או קול בעלי אופי מיני בוטה (7) תוכן פוגעני שעשוי לפגוע באופן כלשהו בצד שלישי, לרבות, פגיעה ברגשותיו, בפרטיותו ו/או בצנעתו ולרבות גילוי סיסמאות, פרטים אישיים וכדומה (8) תכנים שיש בהם שידור של “דואר זבל”(SPAM) או משלוח המוני של הודעות מכל סוג שהוא שלא על-פי בקשת/רצון הנמענים, לרבות מכתבי שרשרת ו/או משחקי פירמידה למיניהם (9) תוכן טורדני, אלים, דוחה ו/או מפחיד (10) תוכן הכולל חומר ו/או הפנייה לחומר המכיל סוגים שונים או סוג יחיד של וירוס, באג, סוס טרויאני ו/או משהו כדוגמת אלו (11) תוכן שיש בו ו/או שעשויה להיות בו משום הטעיה, לרבות הטעיה צרכנית (12) תוכן שעשוי לפגוע ו/או לגרום נזק לרכושו של אדם, לרבות, מחשבו ו/או קבצי מחשב ו/או תוכנות המצויים במחשבו (13) תוכן בלתי חוקי ו/או אשר מכיל מסרים ו/או התבטאויות לא חוקיות ו/או מעודד עשיית מעשים לא חוקיים ו/או תוכן המכיל קישורים לאתרים לא חוקיים או אתרים המכילים תכנים לא חוקיים ו/או אשר נותן מידע או מפנה לפעילויות ו/או למקומות לא חוקיים ו/או המהווה עילה לתביעה אזרחית או פלילית כלשהי (14) תוכן המהווה שיתוף קבצים אסור.
 2. מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה להם על-פי כל דין או על-פי תנאי שימוש אלו, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות להגיש תביעה משתמש שהעלה תוכן אסור לאתר ו/או הפר באופן אחר את הוראות הדין ו/או תנאי השימוש.
 3. המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי הוא מוותר באופן מלא ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה אשר ייגרמו לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש ו/או גלישה באתר ו/או חשיפה לתכניו. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או כל דבר אחר שייגרם למי מהם בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מצד שלישי כלשהו בקשר לתוכן אסור שהעלה המשתמש לאתר ו/או כל הפרה אחרת של הוראות הדין ו/או תנאי השימוש.

זכויות קניין רוחני:

 1. המשתמש מאשר ומסכים כי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של תכנים ומגוון מוצרי התוכן באתר אשר הועלו על ידי מנהלי האתר הינם בבעלותם הבלעדית של הסיעה ו/או מנהלי האתר ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו למנהלי האתר ו/או מי מטעמם זכות שימוש בתכנים אלו ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מנהלי האתר הינם הבעלים הבלעדיים ו/או בעלי זכויות השימוש בפטנטים, בשמות, ובסימנים המסחריים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים בו לרבות כל מידע הכלול בשירותים הניתנים באתר, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, טקסטים, קבצים, יישומים שונים, גרפים, תמונות, קטעי שמע, מוזיקה, קטעי וידאו, דמויות, תסריטים, תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול באתר.
 2. זכויות היוצרים והקניין הרוחני של תכני האתר אשר הועלו על-ידי המשתמשים, כולל אך לא מוגבל למוצרי תוכן כגון: מוסיקה, תמונות, תוכנות, גרפיקה, מידע כתוב ו/או אחר, הינן של המשתמשים אשר העלו אותם לאתר. יחד עם זאת, העלאת תוכן לאתר ע”י משתמש, מעניקה באופן אוטומטי, ללא תמורה, למנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או לגופים אחרים עימם קשורה הסיעה בשיתופי פעולה בקשר עם תכני אינטרנט (“בעלי הרישיון”), באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי מוגבלת, רישיון שימוש מלא ובלתי מוגבל (שאינו בלעדי) באותם תכנים (“רישיון השימוש”),דהיינו מעניק להם זכות לנהוג בתכנים ללא הגבלה. רישיון השימוש כולל את הזכות לעשות כל פעולה שבעלי הרישיון ימצאו לנכון לעשות באותם תכנים ו/או בחלקם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרסומם, העתקתם, הפצתם, שיווקם, עיבודם, קיצורם, שכתובם, שחזורם, שידורם בכל מדיה תקשורתית, תרגומם לשפות שונות, הדפסתם, עריכתם, עשיית כל שימוש מסחרי בהם לצרכי האתר וכן את הזכות להעניק רישיון משנה בזכויות כאמור לכל צד שלישי שבעלי הרישיון ימצאו לנכון. על אף האמור, רישיון השימוש אינו כולל את הזכות להפקת רווחים.
 3. בעצם העלאת תכנים כלשהם לאתר על ידי משתמש, פוטר המשתמש בזאת את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מכל אחריות בקשר עם אבדן ו/או פגיעה ו/או נזק שייגרמו לאותם תכנים. בנוסף, המשתמש רשאי ומתחייב להעלות לאתר אך ורק תוכן מקורי של המשתמש ו/או תוכן אשר לגביו יש למשתמש זכויות שימוש ו/או ההיתרים, ההרשאות ו/או הרישיונות המתאימים אשר מקנים לו את הזכות להעלות את אותו תוכן לאתר.
 4. מובהר כי אם בפרסום תוכן כלשהו באתר לא ניתן קרדיט אשר על-פי תנאי השימוש היה צריך להינתן ו/או ניתן קרדיט שאינו נכון, הסעד היחיד והבלעדי כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם יהיה מתן הקרדיט הנכון על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לגבי התוכן הרלוונטי החל מהמועד בו הובאו בפני מנהלי האתר כל הנתונים הנדרשים לשם בחינת הנושא.

שינויים:

 1. מנהלי האתר רשאים לערוך ו/או לשנות מעת לעת את תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינוים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתקפם מיד עם העלאתם לאתר. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי המשתמשים, תפורסם על כך הודעה באתר.

  הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, המשתמש מצהיר בזאת שהובא לידיעתו כי אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לו בעקבות חשיפת המידע האמור.

  משתמשי האתר רשאים בכל עת לפנות לאתר באמצעות מייל “צרו קשר” (yitzhakl15@gmail.com)  ולבקש להסיר את פרטיהם הנמצאים במאגר, כמו גם כל פעולה אחרת לה הם זכאים (בכפוף להוראות הדין).

  כמו כן, משתמשי האתר יכולים לפנות למייל “צרו קשר” על מנת לדווח על טעויות, תוכן שגוי ודברים דומים נוספים, ואולם אין הדבר אומר כי מנהלי האתר חייבים לפעול ע”פ אותה פנייה וביכולתם לפעול לפי שיקול דעתם הבלעדי.

  במידה שמשתמש יודע על פגיעה אפשרית כלשהי במשתמשי האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או על פעולה כלשהי בקשר עם שימוש באתר שמהווה ו/או צפויה להוות הפרה כלשהי של הוראות הדין – מחובתו להודיע למנהלי האתר על כך ללא דיחוי.

דין וסמכות שיפוט:

הפרשנות לתקנון ומדיניות הפרטיות של הסיעה, כמו גם אכיפתם, או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים מהם, ייעשו אך ורק בהתאם לחוקי מדינת ישראל (למעט מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל דין זר שאז לא תחול ההפניה אל הדין הזר), ולערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז חיפה תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת בעניינם.

תפריט נגישות

תקנון לתרומות

מגבלות החלות על הרשימה או הסיעה המתמודדת בבחירות לעירייה, חלות גם על המתמודד מטעמן, ובכלל זאת, ההגבלות השונות על קבלת תרומות, ולהלן המרכזיות שבהן:

 • איסור על קבלת תרומה בסכום העולה על 5,000 ₪.

 • בכל תרומה חובה לציין ת.ז + כתובת.

 • תרומה מותרת מאדם פרטי בלבד ולא עסק.

 • איסור על קבלת תרומה מתאגיד בארץ או בחוץ לארץ.

 • איסור קבלת תרומות בעילום שם.

 • איסור על קבלת תרומות מאדם שאינו רשום במרשם האוכלוסין.

 • תרומות שגובהן מעל 700 ש"ח מחייבות פרסום שם התורם באתר מבקר המדינה בביקורת במהלך הבחירות.

 • אין בידי סיעה מקומית סעיף 46 או החזר מס. 

תמיכה צנועה יכולה להיות משמעותית ביותר לדרך המשותפת של כולנו.

הרשמה למפגש זום

הצטרפות לניוזלטר

מוזמנים/ות להצטרף לניוזלטר שלי ולקבל עדכונים אחת לחודש. מבטיח שלא להטריד אתכם וכמובן תוכלו להסיר את עצמכם בכל עת